De Europese Commissie wil onderzoeken in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om waarschuwingen op alcoholflessen te plaatsen. Aan de hand van psychologische bevindingen met betrekking tot de Amerikaanse alcoholetikettering wordt in dit artikel onderzocht in hoeverre de invoering van een alcoholwaarschuwing in Nederland we-tenschappelijk onderbouwd kan worden. De onderzoeksresultaten van de Amerikaanse waarschuwing tonen aan dat het posi-tief beïnvloeden van gedrag via waarschuwen een lastige taak is. In de eerste jaren na de invoering van de Amerikaanse alcoholwaarschuwing laten verscheidene on-derzoeken zien dat de waarschuwing leidde tot een grotere mate van bewustwording onder het Amerikaanse publiek. Echter na circa drieëneenhalf jaar werd geen groei meer geconstateerd. Verder tonen de onderzoeken aan dat het effect van de waar-schuwing op de risicoperceptie van de gewaarschuwde gering is. Ook een daadwer-kelijk positieve beïnvloeding van het drinkgedrag te danken aan de waarschuwing is niet waargenomen. De effectiviteit van de waarschuwing speelt zich dus met name af in de voorste fasen van informatieverwerking. Het alcoholprobleem onder de Nederlandse jongeren blijft verontrustend. De over-heid lijkt bereid verdergaande maatregelen te treffen dan de maatregel van waar-schuwen. Het is verstandiger de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en ontwikkelingen in Europa af te wachten alvorens een alcoholwaarschuwing te ver-plichten. Belangrijk acht ik wel dat de overheid onderzoek doet naar de mate van al-cohol die zwangere vrouwen drinken. Indien cijfers aantonen dat het merendeel van de zwangere vrouwen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap en beschikt over on-juiste kennis over de gevaren, dan kan duidelijke voorlichting via het etiket over de gevolgen van alcohol drinken tijdens zwangerschap effectief zijn. Ook de ernst van het alcoholgebruik onder jongeren kan een bepaalde waarschuwing rechtvaardigen. De alcoholwaarschuwing verdient in dit opzicht een kans. Dit wordt versterkt met het argument dat het aannemelijk is dat de waarschuwing geen tegengestelde gevolgen zal hebben. Wordt besloten over te gaan op invoering, dan is van belang dat er een waarschuwing komt die de potentie heeft om effectief te zijn.

Additional Metadata
Keywords Alcoholbeleid, Amerika, burgerlijk recht, civil law, effectiviteit, private law, waarschuwen
Publisher Uitgeverij Paris, Zutphen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/12897
Citation
Pape, S.B.. (2008). Een Nederlandse alcoholwaarschuwing: nodig of overbodig?. Uitgeverij Paris, Zutphen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12897