Voorwoord. Dit rapport presenteert voorstellen tot een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Uitgangspunt is een arrangement te ontwikkelen dat voor alle betrokken actoren toegevoegde waarde heeft. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met het karakter van de Vijfde Nota en het daarin vervatte sturingsmodel en anderzijds gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met (nieuwe) vormen van evaluatie gericht op verantwoording, leerprocessen en andere ondersteuning van beleidsprocessen. De auteurs hopen dat met dit rapport een bijdrage levert aan het denken over en de praktijk van evaluatie van ruimtelijk beleid, op een zodanige wijze dat deze praktijken daadwerkelijk impulsen geven tot kwalitatief hoogwaardiger beleid, betere samenwerking en effectieve beleidsrealisatie. Dit rapport vormt richtinggevende input voor het organiseren van de beleidsevaluatie. De auteurs danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun stimulerende commentaren en de mensen die we mochten interviewen voor hun inzichten en wijsheid. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/30763
Note Report written for Ministerie van VROM (RijksPlanologische Dienst’)
Citation
Nooteboom, S.G., Teisman, G.R., van der Meer, F.B.L., Edelenbos, J., Klijn, E-H., Klaassen, H.L., & Reudink, M.A.. (2002, January). Evalueren om te leren. Naar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30763