In de literatuur is veel aandacht voor het bestaan van een specifieke public service motivatie (PSM) onder ambtenaren. In dit artikel staan drie onderzoeksvragen centraal. Ten eerste blijkt dat PSM in de Nederlandse context een factor van belang is: rijksambtenaren hebben een hogere PSM dan private werknemers, en bovendien geldt voor de laatste groep dat een hogere PSM samengaat met een grotere belangstelling voor een overheidsbaan. Een multivariate analyse laat zien welke factoren van invloed zijn op de mate van PSM, waarbij een aantal aan de literatuur ontleende hypothesen worden bevestigd. Uit de lage verklaarde variantie blijkt echter dat nader onderzoek op dit punt geboden is. Als derde gaat dit onderzoek na in hoeverre het al dan niet bevredigen van de behoefte aan PSM in de werksituatie van belang is. De analyse toont aan dat werknemers zonder een ‘PSM fit’ een lagere arbeidssatisfactie en een hogere verloopgeneigdheid hebben.

Additional Metadata
Keywords PSM, ambtenaren, arbeidsmotivatie, arbeidssatisfactie, civil servants, job satisfaction, public sector, public service motivation
Persistent URL hdl.handle.net/1765/11552
Citation
Steijn, A.J.. (2006). Over ambtenaren en hun arbeidsmotivatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11552