In de periode tussen 1999 en 2004 is de positie van aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen aanzienlijk versterkt. Dit gebeurde onder meer via wetgeving (de Wet structuurregeling uit 2004), zelfregulering (de Code Tabaksblat uit 2003) en rechtspraak (de beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad inzake Gucci, RNA en HBG tussen 1999 en 2003). Naast een versterking op juridisch niveau was ook sprake van een versterking op feitelijk- en op normatief niveau. In de jaren na 2004 bleek dit bouwwerk rond de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen evenwel op punten in de praktijk anders uit te pakken dan was voorzien. Dit uitte zich onder meer in een toegenomen kwetsbaarheid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor aandeelhoudersactivisme en overnamegeschillen. Dit boek beschrijft de herkomst van de ontwikkelingen tussen 1999 en 2004 en analyseert de gevolgen ervan, inclusief de correcties die in de jaren erna op deze ontwikkelingen zijn aangebracht. Aan het slot wordt stilgestaan bij de vraag welke lessen uit deze episode getrokken kunnen worden voor de verdere rechtsontwikkeling in het ondernemingsrecht voor beursvennootschappen. In zoverre behelst dit boek zowel een evaluatie van het ondernemingsrecht over de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen dat met wetgeving, zelfregulering en rechtspraak in de periode tussen 1999 en 2004 tot stand is gebracht als ook een verkennende studie met het oog op mogelijke toekomstige aanpassingen in wetgeving en zelfregulering.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
L. Timmerman (Vino)
Wolters Kluwer Law & Business
hdl.handle.net/1765/100016
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Erasmus School of Law

Overkleeft, F. (2017, June 16). De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen : een analyse van recht, gebeurtenissen en ideeën (No. 103). Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/100016