Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) brengt vooral wijzigingen mee voor de stichting. Onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen zijn vaak stichtingen. Met de WBTR wordt de Woningwet aangepast. De onderwijswetten, zoals de Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet toelating zorginstellingen voor de zorgsector worden daarentegen niet door de WBTR gewijzigd. De vraag kan zijn, of de voorgestelde aanpassingen voldoende zijn, of dat er meer aanpassingen gewenst zijn. Hierbij moet het schrappen van overbodige regels het uitgangspunt zijn. Herhaling van Boek 2 BW-regels in sectorale wetgeving is niet nodig. De aanbevelingen voor aanpassing van de sectorale wetten zijn als volgt. In sectorale wetten de term ‘raad van toezicht’ vervangen door de Boek 2 BW-term ‘raad van commissarissen’. De eis dat commissarissen natuurlijke personen dienen te zijn, kan worden geschrapt in de Woningwet. Voor zover de taakomschrijving van de raad van toezicht in sectorale wetten overeenkomt met de algemene taakomschrijving in Boek 2 BW kan deze worden geschrapt. Dit geldt voor de zorgsector. De bevoegdheid tot schorsing van een bestuurder, de benoeming en het ontslag van leden van de raad van toezicht en de goedkeuringsrechten van de raad van toezicht dienen voor de onderwijssector en de zorgsector in de sectorale wetgeving te worden vastgelegd. Door de Woningwet en het Uitvoeringsbesluit WTZi dient het monistisch bestuursmodel niet langer uitgesloten te worden. De zinsnede in de Woningwet over de norm van de taakvervulling van commissarissen dient te vervallen. Indien nodig kan sectorale wetgeving art. 2:138/2:248 BW van overeenkomstige toepassing verklaren. Dit is passend voor de zorgsector. De aanwijzingsbevoegdheid van de minister in de onderwijswetgeving en de zorgwetgeving dient te worden heroverwogen. Ook in heroverweging dient te worden genomen de ontslagbevoegdheid van de Ondernemingskamer in de Woningwet. Kortom, een betere aansluiting van sectorale wet- en regelgeving op Boek 2 BW is gewenst.

hdl.handle.net/1765/101875
Ondernemingsrecht
Erasmus School of Law

Klaassen, A. (2017). Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de semipublieke sector. Ondernemingsrecht, 2017(13), 604–614. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/101875