De aanleiding voor deze zaak is een geschil over de (niet-)nakoming van een koopovereenkomst betreffende een stuk landbouwgrond. Koper Vriesbouw BV is haar verplichtingen uit de overeenkomst volgens de verkoper niet nagekomen en vervolgens heeft Verkoper zich beroepen op een in de overeenkomst opgenomen boeteclausule. Op grond van deze clausule vordert Verkoper van Vriesbouw een boetebedrag van om en nabij vier ton euro.