Inleiding
In de zomer van 2007 heeft de Minister van Justitie een consultatie uitgezet met betrekking toteen proeve van Wetsvoorstel voor een nieuwe rechtspersoon in Boek 2 BW ‘maatschappelijke onder-neming’ (hierna: ‘Wetsvoorstel’). Deze nieuwe rechtsvorm beoogt instellingen in de semi-publieke sector zoals scholen, zorginstellingen en woningcorporaties het juridische instrumentarium aan te reiken om zich ondernemend op te kunnen stellen en om kwalitatief hoogwaardig bestuur en verantwoording aan belanghebbenden te garanderen. Het Wetsvoorstel voorziet daartoe in een structuur waarin garanties worden gegeven met betrekking tot bestuur, intern toezicht, medezeggenschap van belanghebbenden, geschillenbeslechting, verslaggeving en controle op het toezichthoudend orgaan.De maatschappelijke onderneming stelt zich volgens de statuten specifiek en uitsluitend in dienst vande betrokken maatschappelijke belangen en eventueel behaalde winsten mogen niet aan kapitaalverschaffers worden uitgekeerd. De winst komt geheel ten goede aan het maatschappelijke belang dat volgens de statutaire doelstelling wordt gediend.

hdl.handle.net/1765/102167
Tijdschrift voor ondernemingsbestuur
Corporate and Financial Law

Pijls, A. (2008). De winstuitkerende zorgonderneming. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2008(1), 10–20. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102167