Deze bijdrage bevat een grondige analyse van het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Aandacht wordt besteed aan de moeizame totstandkoming van het verdrag, het doel en de structuur van het verdrag, het toepassingsgebied, de voorwaarden voor de exclusieve forumkeuze, de regeling van de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van het gekozen gerecht en de verhouding tot andere regelingen, in het bijzonder de EEX-Vo. Op sommige punten is de tekst van het verdrag onduidelijk en het verdrag is duidelijk het resultaat van een compromis. Een nadeel is verder het (noodzakelijkerwijs) beperkte toepassingsgebied van het verdrag. Niettemin is dit verdrag zeer welkom en kan verdrag bij een groot aantal ratificaties een belangrijke rol gaan spelen in de internationale handelspraktijk, vergelijkbaar met het Verdrag van New York voor arbitrage. Abstract: [The new Hague Convention on Choice of Forum Agreements. A Welcome Compromise despite Ups and Downs] This contribution contains a thorough analysis of the Hague Convention on Choice of Forum Agreements 2005. Attention is paid to the troubled coming about of this convention, its aim and structure, its scope, the requirements of an exclusive choice of forum, the jurisdiction rules, the recognition and enforcement of decisions of the chosen court, and the relationship with other international instruments, particularly the Brussels I Regulation. The text of the Convention is not always clear and the Convention is clearly the result of many compromises. A disadvantage is its (necessarily) limited scope of application. Nevertheless, this Convention is very welcome and could play an important role in international business practice, comparable to that of the New York Convention on arbitration, provided that many countries ratify it.

,
hdl.handle.net/1765/10250
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Private Law

Kramer, X. (2006). Het nieuwe Haags Forumkeuzeverdrag. Nederlands Internationaal Privaatrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10250