In deze handreiking wordt (in navolging van de centrale doelen van de Omgevingswet) ingegaan op de leerervaringen in de bestudeerde pilots ten aanzien van de vier leerpijlers die centraal hebben gestaan, namelijk: participatie, integraliteit en samenhang, cultuurverandering en digitalisering. Daarbij wordt ook nadrukkelijk ingegaan op de rol die waterschappen hebben ingenomen in de pilots en mogelijk in kunnen nemen in toekomstige projecten.