Kwetsbare ouderen met polyfarmacie lopen een groter risico op vermijdbare medicatie-gerelateerde gezondheidsschade. Ommedicatieveiligheid te verbeteren is door het zorgveld, in samenspraak met de IGZ, een aantal richtlijnen en veldnormen opgesteld met voorwaarden voor veilig voorschrijven. Volgens deze normen is het actief betrekken van patiënten door zorgverleners essentieel voor goede farmacotherapeutische zorgverlening. Uit twee onderzoeken onder patiënten blijkt echter dat er nog ruimte voor verbetering is. Patiënten kunnen naar eigen zeggen (nog) beter geïnformeerd worden over wijzigingen in hun medicatie. Ook kan duidelijker gecommuniceerdworden door de zorgverlenerswie centraal aanspreekpunt is en wie eindverantwoordelijk is voor de medicatie. Patiënten zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Verder bestaat er onduidelijkheid over het hoe en waarom van medicatieboordelingen. Meer uitleg aan patiënten hierover is wenselijk. Daarnaast ervaren patiënten dat het bijhouden van het medicatieoverzicht en de medicatieoverdracht tussen zorgverleners beter kan. Tot slot zou een deel van de patiënten graag de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wijzigingen in hun medicatie. Om veilig te kunnen voorschrijven is het cruciaal dat zorgverleners patiënten actief betrekken bij de farmacotherapeutische zorg en echt het gesprek met hen aangaan over de medicatie.

Additional Metadata
Keywords Information, Medication safety, Patient perspective, Polypharmacy, Shared decision making
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12439-018-0247-7, hdl.handle.net/1765/105722
Journal Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Citation
Lemmens, L.C, Delwel, G.O, Hoefman, R.J, de Jong, J.D, & Weda, M. (2018). Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 49(2), 56–59. doi:10.1007/s12439-018-0247-7