Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig bekend over de manier waarop beleidsmakers op ministeries, leden van de Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen de participatie van burgers op hun beleidsterreinen organiseren en wat de effecten daarvan zijn. In die lacune wil deze studie voorzien. Vier bestuurskundigen analyseren hier acht cases van interactieve beleidsvorming op rijksniveau, die zijn uitgevoerd door drie ministeries in de periode 1994-2004. Aan de orde komen twee projecten over de uitbreiding van Mainport Rotterdam (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Natuurontwikkeling Peelvenen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), InfraLab verkeersproblemen A28 (V&W), Ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Biodiversiteit in de Hoeksche Waard (VROM), het Burgerplatform (VROM) en het Consumentenplatform van LNV. Leidende vraag voor de onderzoekers is: Welke lessen kunnen we trekken na ruim tien jaar experimenteren met interactieve beleidsvorming door verschillende ministeries? Daaruit vloeien vragen voort als: Welke specifieke factoren belemmeren of bevorderen interactieve beleidsvorming op rijksniveau? Onder welke voorwaarden hebben de resultaten van dit soort projecten de meeste kans om in beleid te worden omgezet? Wat voor adviezen vloeien voort uit zo’n interactief traject van ontwikkeling van rijksbeleid? De auteurs bespreken de acht cases vanuit verschillende perspectieven. Achtereenvolgens kijken ze naar de beleidsinhoud, naar het verloop van het proces in de verschillende projecten, naar de manieren waarop macht een rol speelt en naar de wijze waarop de projecten institutioneel en beleidsmatig zijn ingebed in het geheel van beleidsproductie van de ministeries. In het slothoofdstuk trekken ze algemene conclusies en geven zij tips aan beleidsmakers die burgerparticipatie willen toepassen bij nieuwe beleidsvorming.

Uitgeverij Instituut voor Publiek en Politiek
hdl.handle.net/1765/10653
Department of Public Administration

Edelenbos, J., Klok, P.-J., van Tatenhove, J., & Domingo, A. (2006). Burgers als beleidsadviseurs. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10653