In zijn brief van 21 maart 2017 (opgenomen in het verslag van 22 maart 2017) reageert de staatssecretaris van Financiën op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën over zijn eerdere brief over de hoofdlijnen van het ‘multilateraal instrument BEPS’ (‘MLI’). In zijn reactie geeft de staatssecretaris onder meer aan dat het MLI bestaande bepalingen in belastingverdragen vervangt of aanvult, maar alleen voor zover betrokken verdragspartners daarmee onderling instemmen. Nederland accepteert alle MLI-bepalingen behoudens enige voorbehouden. Specifieke verdragsbepalingen die beter functioneren dan hun MLI-equivalent blijven behouden. Hetzelfde geldt voor bestaande verplichte en bindende arbitragebepalingen. Een volledig voorbehoud wordt opgenomen voor de zogenoemde ‘savings clause’. De zogenoemde ‘antisplittingbepaling’ zal niet gelden waar offshorebepalingen van toepassing zijn. Het kabinet verkiest de zogenoemde ‘principal purpose test’ (‘PPT’) om verdragsmisbruik te bestrijden. In een aantal lopende verdragsonderhandelingen acht de staatssecretaris het mogelijk om de elementen uit het MLI bilateraal mee te nemen (België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Polen, Spanje, Ierland, Bulgarije en Brazilië). In lopende gesprekken met een aantal ontwikkelingslanden is de staatssecretaris voornemens de belastingverdragen met deze landen aan te melden voor het MLI (Bangladesh, Egypte, Georgië, India, Kirgizië, Marokko, Moldavië, Oeganda, Pakistan, Sri Lanka en Vietnam). Het MLI vormt daar een alternatieve route, mochten de gesprekken niet tot overeenstemming leiden. Indien Nederland het MLI in juni dit jaar ondertekent, zal de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure in de tweede helft van 2017 worden ingezet en de betreffende wet aan de Raad van State ter advisering worden voorgelegd. Keuzes en voorbehouden kunnen naar aanleiding van de parlementaire behandeling nog worden gewijzigd en worden pas definitief bij het deponeren van de ratificatieakten.

hdl.handle.net/1765/106672
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Staatssecretaris beantwoordt vragen over het multilateraal instrument (MLI). Staatssecretaris beantwoordt vragen over het multilateraal instrument (MLI), 862(Afleveringsnummer. 14). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106672