Op 21 juni 2017 lanceerde de Europese Commissie een richtlijnvoorstel tot wijziging van de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (2011/16/EU). Het voorstel voorziet in de verplichting voor intermediairs (primair) en belastingplichtigen (subsidiair) tot vroegtijdige melding van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies aan de belastingautoriteiten van hun lidstaat. De Commissie spreekt in zijn persbericht over belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten die voor hun clinten fiscale planningconstructies opzetten en promoten. De rapportageverplichtingen gaan gelden voor grensoverschrijdende constructies die een of meerdere eigenschappen of kenmerken vertonen die een aanwijzing vormen voor belastingontwijking of misbruik, wezenskenmerken (hallmarks) genoemd. Betrokken belastingdiensten zullen de in dit verband verkregen inlichtingen vervolgens op gestandaardiseerde wijze, aan de hand van een standaardformulier, onderling automatisch uitwisselen, een en ander via een gemeenschappelijk communicatienetwerk (CCN-netwerk) en een beveiligd centraal gegevensbestand. Niet-nakoming van de rapportageverplichtingen zal tot sancties leiden. Het richtlijnvoorstel laat de vaststelling van deze sancties aan de lidstaten, maar verlangt wel dat deze doeltreffend, evenredig en afschrikkend zullen zijn. Indien het voorstel na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt goedgekeurd zoals voorgesteld, moeten de lidstaten de richtlijn uiterlijk 31 december 2018 in hun nationale wetgeving hebben omgezet. De inlichtingenuitwisseling gaat dan gelden voor constructies die zijn geïmplementeerd vanaf de datum waarop binnen Raadsverband over het richtlijnvoorstel politieke overeenstemming is bereikt.

hdl.handle.net/1765/106689
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Richtlijnvoorstel EC introductie rapportageverplichting 'intermediairs' bij 'mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies'. Richtlijnvoorstel EC introductie rapportageverplichting 'intermediairs' bij 'mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies', 1868(Afleveringsnummer 30). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106689