Op 23 mei 2017 bereikten de EU-lidstaten politieke overeenstemming over een Geschilbeslechtingsrichtlijn. De richtlijn zal door de Raad worden aangenomen na raadpleging van het Europees Parlement. De Geschilbeslechtingsrichtlijn vormt een van de uitkomsten van het door de Europese Commissie op 25 oktober 2016 voorgestelde pakket coördinatiemaatregelen op het gebied van de winstbelastingheffing van het Europese bedrijfsleven. Met het politieke akkoord roepen de lidstaten een nieuwe onderling-overleg- en arbitrageprocedure in het leven voor alle binnen de EU gevestigde of woonachtige belastingplichtigen, zowel lichamen als natuurlijke personen, die voor hun inkomsten, vermogen, of ondernemingswinsten door verschillende lidstaten in de heffing van inkomsten, vermogens- of vennootschapsbelasting worden betrokken en in dat verband tegen internationaal juridisch dubbele belastingheffing aanlopen als gevolg van een verschillende interpretatie of toepassing van de geldende belastingverdragen. In beleidsmatige zin sluit de richtlijn aan op de uitkomsten van het BEPS-project van de G20/OESO inzake Actiepunt 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk 30 juni 2019 in hun nationale wetgeving hebben omgezet. De richtlijn is van toepassing op klachten van bedoelde belastingplichtigen (affected persons) die na deze datum zijn ingediend over geschillen gerezen ter zake van belastingjaren die op of na 1 januari 2018 aanvangen. Het staat de lidstaten vrij de richtlijn ook toe te passen op eerder ingediende klachten en/of klachten betreffende eerdere belastingjaren.

hdl.handle.net/1765/106693
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Politieke overeenstemming lidstaten over Geschilbeslechtingsrichtlijn. Politieke overeenstemming lidstaten over Geschilbeslechtingsrichtlijn, 1869(Afleveringsnummer 30). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106693