Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe de Belastingdienst per 1 januari 2018 desgevraagd toegang te geven tot antiwitwasinlichtingen die financiële instellingen moeten vastleggen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft en de Wwft BES). De Belastingdienst krijgt deze toegang ten behoeve van de controle van de juistheid en volledigheid van verzamelde financiële en bancaire gegevens, die Nederland in het kader van de ‘Common Reporting Standard’ (‘CRS’; ‘CRS-gegevens’) automatisch met derdelanden uitwisselt. Per dezelfde datum krijgt de Belastingdienst ook toegang tot antiwitwasinlichtingen ten behoeve van de CRS-gegevensuitwisseling met andere EU-lidstaten. Dit laatste vloeit voort uit een EU-richtlijn (Wijzigingsrichtlijn (EU) 2016/2258; ‘DAC 5’), waarvan de implementatie verloopt via een afzonderlijk wetsvoorstel (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, Kamerstukken 34 771).

hdl.handle.net/1765/106718
NLFiscaal
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, , Toegang tot de antiwitwasinlichtingen. Toegang tot de antiwitwasinlichtingen, 0561. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106718