Dit nummer van Belastingblad bevat een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland in een geschil over een aanslag leges omgevingsvergunning.2 In deze procedure, welke de aanleiding vormt voor deze beschouwing, gaat het over een verhoging van de leges met 30% ingeval van – kort gezegd – illegale bouw. Dit tarief geldt indien de aanvraag omgevingsvergunning pas wordt gedaan na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit. Achterliggende gedachten bij dit verhoogde tarief zijn het ontmoedigen van illegale bouw enerzijds en het verhalen van extra kosten die de gemeente moet maken bij het achteraf legaliseren van een bouwwerk anderzijds. Als extra kosten noemt de gemeente kosten van opsporing, onderzoek naar de mogelijke vergunningsplicht, bureauonderzoek, opname ter plaatse en inmeten. De rechtbank stelt de vraag of het verhoogde tarief samenhangt met dienstverlening waarvoor legesheffing mogelijk is, of dat sprake is van een tarief met een boetekarakter als uitvloeisel van de handhavingstaak van de gemeente, waarvoor geen legesheffing mogelijk is. De rechtbank oordeelt dat dit laatste het geval is. De uitspraak roept bij mij een aantal vragen op.

hdl.handle.net/1765/106869
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Tax Law

Schep, A. (2017). Leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017(2017/423), 52–59. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106869