Met deze eindbeslissing geeft de Hoge Raad gevolg aan het arrest van het HvJ EU in de zaak Sopora. In Sopora heeft het HvJ EU een principiële en belangwekkende beslissing genomen over het fenomeen ‘horizontale discriminatie’. Dit betreft een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling naar nationaal recht van een niet-inwoner (niet-ingezetene) of niet-onderdaan ten opzichte van een andere niet-inwoner (niet-ingezetene) of niet-onderdaan. Sopora is het eerste fiscale arrest waarin het HvJ EU expliciet heeft geoordeeld dat het vrije verkeer van werknemers zoals neergelegd in art. 45 VWEU unilaterale horizontale discriminaties en belemmeringen veroorzaakt door de nationale wetgeving van een lidstaat te verbieden.

hdl.handle.net/1765/107513
Fiscaal Weekblad Fed
Tax Law

de Wilde, M., & Wisman, C. (2016). 2016, , Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie. Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie, 129. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107513