doi.org/10.1007/s11259-018-9733-1, hdl.handle.net/1765/109778
Veterinary Research Communications
Department of Gastroenterology & Hepatology

Chang, Q.-Y. (Qiu-yan), Guo, F.-C. (Fu-cheng), Li, X.-R. (Xue-rui), Zhou, J.-H. (Jian-hua), Cai, X. (Xuepeng), Pan, Q., & Ma, X.-X. (Xiao-xia). (2018). The IMPDH inhibitors, ribavirin and mycophenolic acid, inhibit peste des petits ruminants virus infection. Veterinary Research Communications. doi:10.1007/s11259-018-9733-1