Norit NV werd in 1918 opgericht onder de naam NV Algemeene Norit Maatschappij. Sinds de oprichting heeft Norit zich vrijwel uitsluitend toegelegd op een activiteit: produktie en verkoop van actieve kool. Stond in het verleden het produkt centraal, steeds meer ontwikkelt Norit zich tot een ondememing die zich richt op de behoeften in de markt door het produceren van die types actieve kool en het verlenen van die diensten, die beantwoorden aan de vraag uit de markt. Deze strategische herorientatie staat hier centraal. Dit document is als volgt opgebouwd. Na een korte inleiding worden eerst de functionele gebieden van management besproken. Vervolgens wordt de bedrijfstak van actieve kool en in het bijzonder de intensiteit van de concurrentie geanalyseerd. Op basis daarvan komen Norits concurrentiepositie en -strategie aan het begin van de jaren negentig aan de orde. Ten slotte worden de bevindingen geconfronteerd met recente theoretische ontwikkelingen op het vakgebied van strategie.