Inleiding. Het doel van dit hoofdstuk is het geven van een voor corporate communication relevant overzicht van strategisch management. Daartoe is als aanpak gekozen voor het bieden van een samenhangend beknopt overzicht van een aantal inzichten, begrippen, concepten en analyseschema's op het terrein van strategie en omgevingsvraagstukken. We staan eerst stil bij de vraag wat onder de twee belangrijkste begrippen in dit verband, namelijk management en strategie, wordt verstaan. In paragraaf 2 komt de managementfunctie en in het bijzonder de coordinerende activiteit daarvan, mede in relatie met de stakeholders, aan de orde. De verschillende complementaire definities van strategie worden in paragraaf 3 besproken. In paragraaf 4 gaan we in op een drietal determinanten van de strategische positionering van organisatie-onderdelen, zoals business units, en van organisaties als geheel. Deze drie determinanten zijn: 1. relaties met de omgeving; 2 normen, waarden, doeleinden en dergelijke; 2 resources. Per determinant worden een aantal managementinstrumenten besproken die kunnen bijdragen tot de strategische positionering. In dit verband besteden we in paragraaf 5 afzonderlijk aandacht aan de betekenis van kerncompetenties voor de strategische positionering. In paragraaf 6 komt een aantal typen en stijlen over concern-strategie aan de orde, alsmede de relatie met strategische positionering. Paragraaf 7 bevat een aantal conclusies. De opzet van de paragrafen is zo gekozen dat na bestudering ervan een koppeling gelegd kan worden naar toepassingsmogelijkheden op het gebied van corporate communication. Per paragraaf is aan het eind een tweetal discussievragen opgenomen die mogelijk voor dat doel bruikbaar kunnen zijn.

,
Bohn, Stafleu, Van Loghum (Springer)
hdl.handle.net/1765/11056
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F.A.J. (1994). Corporate communication: een strategisch managementperspectief. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Bohn, Stafleu, Van Loghum (Springer). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11056