Met ingang van 1 oktober 2015 zijn enkele artikelen van de Wet waardering onroerende zaken gewijzigd in verband met wijziging van het woningwaarderingsstelsel. De kring van belanghebbenden bij een WOZ-beschikking is verruimd. Bovendien is sindsdien ook bezwaar en beroep tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde mogelijk. In deze bijdrage wordt betoogd dat de consequenties die deze wijzigingen hebben voor onder meer de rechtsbescherming van belanghebbenden en voor de systematiek van de Wet WOZ door de wetgever onvoldoende zijn doordacht. Naast een beschrijving van de belangrijkste knelpunten worden oplossingsrichtingen gegeven en aanbevelingen gedaan voor wetswijziging.