Door verdergaande internationalisering van het handels- en betalingsverkeer wordt ook de Nederlandse beslagpraktijk steeds internationaler. Als gevolg hiervan wordt men in toenemende mate geconfronteerd met vragen die verband houden met grensoverschrijdende aspecten van derdenbeslag.

Hierbij kan worden gedacht aan vragen over rechterlijke bevoegdheid, de (extra)territoriale reikwijdte van het beslag en de rechtsgevolgen van een dergelijk beslag voor de derde-beslagene. Dergelijke vragen spelen in het bijzonder bij derdenbeslag onder banken. Moet een bank bijvoorbeeld verklaren over in het buitenland geadministreerde tegoeden van de beslagdebiteur? Kan de bank ook worden verplicht deze buitenlandse tegoeden in Nederland aan de deurwaarder af te dragen, en zo ja, onder welke voorwaarden?

In dit boek staan de knelpunten bij grensoverschrijdend bankbeslag centraal. Deze knelpunten worden besproken in volgorde van de verschillende fasen van conservatoir bankbeslag. Allereerst wordt ingegaan op de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter om beslagverlof te verlenen. Vervolgens worden de rechtsgevolgen van bankbeslag in de conservatoire en executoriale fase besproken. Daarbij wordt in het bijzonder stil gestaan bij (de internationale strekking van) de verplichtingen van de bank als derde-beslagene.

In deze studie wordt de regeling van conservatoir derdenbeslag naar Nederlands recht tot uitgangspunt genomen. Deze regeling wordt - waar relevant - vergeleken met het Europeesrechtelijk kader, waaronder de uniforme regeling voor Europees bankbeslag onder de EAPO-Verordening (EU/655/2014) en de regeling voor rechterlijke bevoegdheid en grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen onder de Brussel I bis-Verordening (EU/1215/2012).

, , , , , ,
A.I.M. Mierlo van (Toon) , A.W. Jongbloed
Wolters Kluwer Nederland B.V.
hdl.handle.net/1765/111236
Recht en Praktijk - Financieel Recht
Commercial and Entrepreneurial Law

Oudshoorn, A. (2018, October 12). Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen vanuit Nederlands perspectief (No. FR 17). Recht en Praktijk - Financieel Recht. Wolters Kluwer Nederland B.V. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111236