Evenals in vele andere landen is de opbouw van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheld aangevangen met de lnvoering van een arbeidsongeschiktheldsregeling. Dit was de Ongevallenwet, welke in 1901 tot stand is gekomen en in 1903 in werking is getreden. De werkingssfeer van deze wet was nog beperkt, onder meer ten aanzien van het aantal met name genoemde gevaarlijke bedrijven en het begrip ongeval. In de loop der tijd is het stelsel van sociale zekerheld evenwel aanzienlijk uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat hedentendage het stelsel van sociale zekerheld een belangrijk, en nlet meer weg te denken element van de samenleving is. Zo verschaft het sociale zekerheidsstelsel aan circa 4 miljoen personen middels het verstrekken van een uitkerlng de voornaamste basis voor bestaanszekerheid. Daarnaast wordt circa driekwart van de gezondheidszorgvoorzieningen middels het stelsel van sociale zekerheld geflnancierd. Het, nog steeds toenemend, belang van het stelsel van sociale zekerheld wordt ook weerspiegeld door de lastenontwlkkellng. Zo vindt in de periode 1973-1982 ca. twee derde van de groei van het beslag van de collectieve sector op het nationaal inkomen zijn oorzaak in de stijglng van de sociale zekerheldslasten. Dit resulteerde erin dat het beslag van de sociale zekerheld op het nationaal inkomen in 1982 reeds de veertlg procent naderde. Het toenemend belang van het stelsel van sociale zekerheld heeft tegelijkertijd naar voren doen komen dat de kennis omtrent een aantal belangrijke facetten van het stelsel van sociale zekerheld beperkt is. Een van deze facetten is de toeneming in de afgelopen jaren van het uit zlekte en arbeidsongeschiktheid voortvloeiende beroep op het stelsel van sociale zekerheld.

, , , , , ,
Dit proefschrift is tot stand gekomen met financiele steun van de Stichting De Kruyff-fonds
D.J. Wolfson (Dik) , G.M.J. Veldkamp
Erasmus University Rotterdam , Kluwer
hdl.handle.net/1765/11184
Dissertations (UL)
RePub (University Library)

van den Bosch, F., & Petersen, C. (1983, January). Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Dissertations (UL). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11184