In this article, we discuss how regulation of governance in healthcare has been shaped over the past decade. We describe the presuppositions under this movement. Searching and balancing was needed to meet the complexity of care management. This has to do with the fact that the external pressure on the regulator after incidents is high. Due to this pressure, it is necessary to constantly ensure that management-oriented regulation does not narrow to the supervision on the actor with final responsibility. The regulation of good governance requires reflectivity of the inspectors and is aimed at stimulating recoupling between management and shop floors. This requires space for experimentation for both managers and inspectors. To provide this space, we do not only need a political and social debate about the quality of care and its management, but also attention and appreciation for the difficult considerations of organizing care.

In dit artikel gaan we in op hoe toezicht op bestuur in de zorg het afgelopen decennium is vormgegeven. We beschrijven de vooronderstellingen achter deze beweging. Vervolgens laten we zien welke zoektocht heeft plaatsgevonden om toezicht op bestuur vorm te geven. Er was veel balanceerwerk nodig om tegemoet te komen aan de complexiteit van zorgbesturing. Dit komt doordat de externe druk op de toezichthouder na incidenten hoog is. Door deze druk moet er constant voor worden gewaakt bestuursgericht toezicht niet te versmallen tot toezicht op de bestuurder. Toezicht op goed bestuur vereist reflectiviteit van de inspecteurs en is gericht op het stimuleren van koppeling tussen bestuur en werkvloer. Daarvoor is experimenteer‐ruimte nodig voor zowel bestuurders als toezichthouders. Om deze ruimte te bieden is niet alleen politiek en maatschappelijk debat noodzakelijk over de kwaliteit van zorg en de besturing ervan, maar ook aandacht en waardering voor de moeilijke afwegingen die daarbij horen.