Belanghebbende, die de Letse nationaliteit heeft en in 2013 in Letland woonde, was in de tweede helft van 2013 werkzaam in dienst van een Nederlandse werkgever als steward op een zeeschip dat voer onder de vlag van de Bahama’s. Het zeeschip lag in de periode dat belanghebbende daar werkte boven het Duitse deel van het continentaal plat onder de Noordzee. In geschil is of belanghebbende in de desbetreffende periode premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De Rechtbank heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Hoge Raad sluit zich aan bij de gemeenschappelijke opvatting van partijen dat de werkzaamheden niet zijn verricht op het grondgebied van een lidstaat. Naar het oordeel van de Hoge Raad is geen van de aanwijsregels van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 rechtstreeks van toepassing, en kunnen die aanwijsregels ook niet overeenkomstig worden toegepast op gevallen waarop zij niet rechtstreeks van toepassing zijn. Dit lijkt tot de conclusie te leiden dat een geval als dat van belanghebbende valt onder de restbepaling van die verordening, zodat de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats geldt. Het is evenwel niet buiten redelijke twijfel dat deze opvatting juist is. Indien de restbepaling toepasbaar is, dan is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat voor de aanwijzing van toepasselijke wetgeving niet van belang is of de nationale wetgeving van Letland voor hem voorzag in aansluiting bij enig stelsel van sociale zekerheid. Mocht de wetgeving van Letland niet in een dergelijke aansluiting voorzien, dan kan belanghebbende niet op grond van de verordening toch tot de kring der verzekerden voor de Nederlandse volksverzekeringen worden gerekend. Het stellen van een prejudiciële vraag hierover is niet nodig. De Hoge Raad stelt aan het Hof van Justitie de vraag van welke lidstaat de wetgeving wordt aangewezen in een situatie als die van belanghebbende.

hdl.handle.net/1765/113663
BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak
Department of Business Economics

Kavelaars, P. (2017). Premieplicht volksverzekeringen zeevarende. Uitleg Verordening (EG) nr. 883/2004. Verzekeringsplicht zeevarende met derde vlagstaat onder Vo. 883/2004, 17. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113663