De stad is in: de oplossingen voor allerlei hedendaagse wereldproblemen worden steeds meer op lokaal niveau gezocht. Het lokaal bestuur krijgt door de decentralisaties meer verantwoordelijkheden en er wordt veel verwacht van de pragmatische vaardigheden van burgemeesters. Ook wordt grote hoop gevestigd op het zelforganiserend vermogen van de stad, die als laboratorium wordt gezien voor sociale verandering en verbetering. In dit themanummer onderwerpen wij een aantal van de hoge verwachtingen ten aan‐ zien van steden en het lokaal niveau aan een kritische beschouwing. Wat kunnen steden daadwerkelijk waarmaken en wanneer verwordt de ‘hoop’ tot een ‘hype’? In dit inlei‐ dend artikel gaan we met name in op het idee dat in wijken en buurten door middel van zogenoemde living labs maatschappelijke vraagstukken op een laagdrempelige, innova‐ tieve en pragmatische manier kunnen en moeten worden aangepakt.