In dit slotartikel vatten wij de opbrengsten samen van de individuele artikelen uit dit themanummer en trekken wij een aantal overkoepelende lessen. Wij komen tot de con‐ clusie dat in het kader van de stad als living lab meer aandacht geschonken moet wor‐ den aan drie uitdagingen: (1) onduidelijke of tegenstrijdige doelen en verwachtingen, (2) organisatorische onduidelijkheid en (3) de ontbrekende institutionele inbedding en verankering. Op basis hiervan doen we een aantal aanbevelingen voor bestuurskundig onderzoek en de praktijk.