Op dit moment lopen er vier project overstijgende verkenningen (POVs) bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze POVs zijn kennisintensief en er wordt dan ook veel kennis ontwikkeld. Deze kennis is soms te vatten in documenten, maar soms betreft het ervaringskennis, welke moeilijker overdraagbaar is. Het leren tussen de betrokken partijen (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) wordt als een belangrijk aspect gezien om de overall ambitie van het HWBP te halen. De programmadirectie faciliteert en stimuleert het overstijgend leren tussen de verschillende projecten en POVs. Een belangrijk aspect hierbij is om aandacht te besteden aan het ontsluiten, borgen en toepassen van de in de POVs opgedane kennis/ervaring in de HWBP-projecten. Bij het voorliggende onderzoeksrapport staat dit centraal.
De programmadirectie wil graag in kaart brengen op welke wijze de POVs en relevante projecten de ontwikkelde kennis gaan borgen - of dat al reeds hebben gedaan - opdat toekomstige HWBP projecten bij alle waterschappen hier gebruik van kunnen maken. Onderzoeksvraag hierbij is op welke wijze wordt de kennis en kunde uit de vier lopende POVs geborgd en hoe werkt het door in uitvoeringsprojecten van het HWBP, de daarbij betrokken organisaties en nationaal beleid (ontwerp- en toetsinstrumentarium)?
In deze rapportage wordt per POV aangegeven welke activiteiten zijn ondernomen om de kennis door te laten stromen. Per POV worden enkele adviezen gegeven. Tevens zijn er generieke aanbevelingen voor de huidige POVs, nog op te starten POVs en op systeemniveau.

, ,
hdl.handle.net/1765/113845
Delft University of Technology

Tromp, E., Ellen, G. J., Duijn, M., Seijger, C., Vreugdenhil, H., Janssen, S., … Leeuwen, C. (2016). HWBP: Kennisdoorwerking : Stand van zaken rondom het laten stromen van kennis vanuit POV's naar projecten toe. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113845