In 2017 zag de eerste editie van de European Model Company Act het licht. De EMCA is een door onafhankelijke experts uit verschillende lidstaten opgestelde modelwet voor vennootschapsrecht gericht op het vennootschapstype van de BV en de NV, bedoeld voor lidstaten om geheel of gedeeltelijk over te nemen. Het initiatief is geïnspireerd door modelwetgeving voor vennootschapsrecht in de Verenigde Staten. Anders dan in de V.S., is het vennootschapsrecht, in het bijzonder voor de NV, in de EU in belangrijke mate geharmoniseerd. Dat roept diverse vragen op over de verhouding tussen de EMCA en EU-wetgeving. De EMCA bevat, naast een inleiding, zestien hoofdstukken. De artikelen zijn voorzien van een meer of minder uitgebreide toelichting. Daarin wordt uitleg gegeven over de inhoud, wordt uiteengezet wat de EU-wetgeving op dit terrein behelst en is ruime aandacht voor rechtsvergelijking. In deze bijdrage wordt allereerst stilgestaan bij de achtergrond van de EMCA en bij de verhouding tussen de EMCA en EU-wetgeving. Vervolgens wordt een aantal onderwerpen uit de EMCA besproken en de vraag of verwacht kan worden dat de EMCA veel zal worden gebruikt. Geconcludeerd wordt dat de EMCA als inspiratiebron vermoedelijk aan belang zal winnen, maar dat de rol van de EMCA in ieder geval de komende jaren naar verwachting (heel) bescheiden zal zijn.