Al vele jaren en op vele manieren wordt getracht de overheidsprestaties te verbeteren. Binnen de openbare financiën is de transformatie van een input- naar een outputbegroting een van de meest ingrijpende wijzigingen op dit vlak. In de voetsporen van andere OECD-landen startte de Nederlandse regering enkele jaren geleden het project ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’ (VBTB), dat moet leiden tot een toegankelijker en beleidsgerichter begroting en jaarverslag. Vooral ten aanzien van prestatiegegevens liggen de resultaten achter op de ambities. Binnen het beleidsdomein lijkt dit beter te gaan, getuige bijvoorbeeld de opzet van beleidsprogramma’s, die vaak ingekleed zijn met een uitgebreid rapportagestramien voor het volgen van de voortgang van het beleid. In dit artikel wordt de informatiewaarde van deze prestatiegegevens nader verkend. Daartoe wordt geanalyseerd in hoeverre een beleidsprogramma, te weten het Veiligheidsprogramma, VBTB-proof is. De resultaten daarvan bieden tevens handvatten voor een nadere beoordeling van de (on)mogelijkheden van een resultaatgerichte begroting.

, , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/11554
Tijdschrift voor Openbare Financien (Online)
Department of Public Administration