In deze studie worden de resultaten gerapporteerd van secundaire analyses op de Nederlandse data van het Teaching and Learning International Survey (TALIS) onderzoek van de OESO. Onderzocht werd of schoolcompositie en ervaring een verband hadden met werktevredenheid, kenmerken van docentkwaliteit en behoefte aan professionalisering op het gebied van diversiteit. Uit de resultaten blijkt dat docenten op scholen met relatief veel leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond, minder tevreden zijn met hun beroep, minder vertrouwen in eigen kunnen hebben en minder goede relaties met hun leerlingen hebben. Op scholen met veel leerlingen die een andere thuistaal spreken zien we geen verbanden met tevredenheid en de onderzochte kenmerken. Daarnaast zien we dat op scholen met een beperkt percentage leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond of een andere thuistaal, de behoefte aan professionalisering op het gebied van diversiteit groter is, vooral bij beginnende docenten. De recente inzichten van de Inspectie (2017) en het SCP (2016) aangaande de hardnekkige onderwijsongelijkheid, onderstrepen het belang van nader onderzoek en, wellicht vooral, het sturen op meer professionalisering op het gebied van diversiteit.

Additional Metadata
Keywords schoolcompositie, werktevredenheid, docentkwaliteit, professionele ontwikkeling, TALIS 2013
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115705
Journal Pedagogische Studien
Citation
Severiens, S.E, van der Boom, E., Ouwehand, K.H.R, & Meeuwisse, M. (2019). Schoolcompositie en kenmerken van docentkwaliteit op VO-scholen. Resultaten van secundaire analyses op de Nederlandse data in het OESO-TALIS 2013 bestand. Pedagogische Studien, 95, 254–271. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115705