De Europese Commissie heeft in 2007 tegen België een inbreukprocedure opgestart wegens een mogelijke onverenigbaarheid tussen de Belgische fiscale bepalingen inzake inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen en de verplichtingen uit artikel 63 VWEU en artikel 40 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst). Die onverenigbaarheid zou voortvloeien uit de verschillende methodes om de belastbare inkomsten van onroerende goederen vast te stellen naargelang een onroerend goed in België dan wel in een andere staat gelegen is. In het kader van de inkomstenbelasting van Belgische ingezetenen worden de onroerende inkomsten in dit laatste geval minder gunstig behandeld dan inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Dit verschil in behandeling zou het vrije verkeer van kapitaal kunnen beperken

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116658
Journal NLFiscaal
Citation
van Poppel, J. (2018). NLF 2018, NLF 2018/0967, (Belgische belastingheffing onroerende goederen strijdig met VWEU). Belgische belastingheffing onroerende goederen strijdig met VWEU, 18, 51–52. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116658