Bij testament van wijlen mevrouw Oyen (België) heeft Johannes Huijbrechts (hierna: X), die in Nederland woont, de eigendom van een Nederlands stuk bosgebied (de Klein Zundertse Heide) geërfd. Ter zake van deze verkrijging heeft X het Vlaams Gewest om vrijstelling van successierechten verzocht. Het Vlaams Gewest heeft het verzoek afgewezen omdat het niet mogelijk zou zijn om vrijstelling van successierechten te verlenen voor de bossen gelegen in een andere Europese lidstaat. X is van mening dat de Belgische Successiewet op dit punt in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU). Het Hof van Beroep Antwerpen heeft over deze kwestie prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Het HvJ verklaart voor recht dat de Belgische regeling strijdig is met artikel 63 VWEU.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116663
Journal NLFiscaal
Citation
van Poppel, J. (2018). NLF 2018, NLF 2018/2621, (Belgische successieregeling voor bosgebieden strijdig met VWEU). Belgische successieregeling voor bosgebieden strijdig met VWEU, 50, 54–55. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116663