De werkgelegenheid in Nederland lijkt relatief kwetsbaar voor een energieheffing ten opzicbte van andere Europese landen. Eventuele invoering van een energieheffing omwille van bet milieu vereist dan ook flankerend beleid voor de werkgelegenheid. Dit kan door de opbrengst van de heffing volledig te benutten voor bet verlagen van de belastingdruk op arbeid. Een schevere inkomensverdeling tussen actieven en inactieven moet dan voor lief warden genomen.