In het onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal:
In hoeverre is de formele aanstellingswijze van de burgemeesters van invloed op hun feitelijk functioneren op het terrein van openbare orde, veiligheid en politie?

Deze hoofdvraag is vervolgens opgesplitst in een aantal deelvragen:
1. Op welke wijze worden burgemeesters in de te onderzoeken landen aangesteld?
2. Welke wijzigingen heeft de aanstellingswijze recent ondergaan en welke zullen zich op korte termijn voordoen?
3. Welke taken hebben de burgemeesters in de te onderzoeken landen op het terrein van openbare orde, veiligheid en politie?
4. Welke discussies zijn ten tijde van de wijzigingen van de aanstellingswijze over de taken van de burgemeesters op het terrein van openbare orde, veiligheid en politie gevoerd?
5. Op welke wijze geven de burgemeesters invulling aan hun taken op het terrein van openbare orde, veiligheid en politie?
6. In hoeverre hebben verschillen tussen de onderzochte landen te maken met de aanstellingswijze van burgemeesters?

, , , ,
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
A.R. Edwards (Arthur)
hdl.handle.net/1765/1188
Department of Public Administration

Cachet, L., Noppe, R., Ringeling, A., Schaap, L., & van Sluis, A. (2002). Buitenlandse burgemeesters bekeken - II : Openbare orde, veiligheid en politie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1188