De afgelopen jaren werd heel wat gepubliceerd over eigendom van data, in het bijzonder in Duitsland, de Verenigde Staten en op het niveau van de Europese Unie. Nu het onderzoek naar dit onderwerp ook in Nederland en, in mindere mate, België op gang komt, formuleert de auteur vijf aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Samengevat houden die aanbevelingen in dat men bij het doen van onderzoek duidelijk moet zijn omtrent wat men precies onder ‘eigendom’ en ‘data’ verstaat, dat er nauw moet worden samengewerkt met informatici, dat bij het beantwoorden van de vraag of eigendom van data mogelijk zou moeten zijn ook naar het recht zelf moet worden gekeken en dat naast datasubjecten en industriële spelers ook schuldeisers als belanghebbenden bij (het antwoord op) de voornoemde vraag moeten worden beschouwd.