De invloed van beleidshervormingen op de werkgelegenheid is in belangrijke mate afhankelijk van de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod. Ondanks de enorme hoeveelheid empirische studies is de hoogte van deze elasticiteit nog altijd onderwerp van discussie.