De bereidheid van werkgevers om te investeren in opleidingen voor oudere werknemers kan op basis van een kosten-batenanalyse worden onderzocht. In aanvulling hierop gaan we na in hoeverre werkgevers deze investeringsbeslissing mede laten afhangen van het gedrag van twee andere actoren: de overheid en de werknemer. Daarnaast verwachten we dat de leeftijd van werknemers in mindere mate een rol speelt als opleidingsinvesteringen plaatsvinden in bedrijven waarin het personeelsbestand hoger is opgeleid. Voor dit onderzoek maken we gebruik van een vignetstudie (N = 914), die in 2012 is verzameld onder 457 Nederlandse bedrijven (respons = 12%). De data zijn aangevuld met achtergrondkenmerken van het bedrijf. Onze resultaten laten zien dat werkgevers op basis van opleidingskosten en de leeftijd van de werknemer een rationele investeringskeuze maken. De leeftijd van werknemers speelt in twee opzichten een rol: werkgevers zijn minder bereid te investeren in oudere werknemers, maar opleidingsinvesteringen nemen met toenemende leeftijd van de werknemer minder sterk af in bedrijven waarin het personeel hoger opgeleid is. De motivatie van de werknemer correleert positief met de opleidingsbeslissing van werkgevers. We vinden geen ondersteuning voor de stelling dat overheidssubsidies de beslissing beïnvloeden. Onze resultaten ondersteunen de gedachte dat werkgevers principieel rationele keuzes maken, maar bieden ook aangrijpingspunten voor interventies van werknemers zelf.

hdl.handle.net/1765/122007
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Fleischmann, M, van den Broek, T., & Koster, F. (2015). Bereidheid van werkgevers te investeren in opleidingen voor oudere werknemers. Een vignetstudie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(3), 273–291. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122007