In de laatste decennia heeft private equity zich ontwikkeld tot een belangrijke component van ondernemingsfi nanciering. Private equity is een bron van fi nanciering voor start-up ondernemingen, private middelgrote ondernemingen, ondernemingen die geherstructureerd worden of onder nemingen die hun beursnotering willen beëindigen. De ontwikkelingsgang van private equity kent een golfpatroon dat gekenmerkt wordt door perioden van expansie en perioden van verschansing. Dit artikel beschrijft aan de hand van de recente literatuur de privateequitygolf, en de consequenties voor de verschillende partijen in de markt voor private equity, zoals de ondernemingen die privaat gefi nancierd worden, de investeringsmaatschappijen en de verschaffers van privaat vermogen.