De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker en ingrijpender, en die ontwikkeling onderstreept de urgentie van het aanpakken van dit probleem. Toch zijn er nog veel te veel landen die onvoldoende maatregelen hebben genomen om klimaatverandering terug te dringen of tegen te gaan (mitigatie) of om voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) zorg te dragen. Het recht zou in deze kwesties een belangrijke rol kunnen spelen, onder meer door middel van het specificeren van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van verschillende actoren, het reguleren van de benodigde actie, en door het bieden van procedures om staten, personen en organisaties die schade lijden als gevolg van klimaatverandering in bepaalde gevallen daarvoor een vergoeding te bieden. Tegelijkertijd is het een feit dat de rechtsvorming op dit terrein traag is. [...] Tegen deze achtergrond onderzoeken wij in dit preadvies in hoeverre alternatieve benaderingen van de klimaatproblematiek verdere rechtsvorming en implementatie van relevante normen en maatregelen zouden kunnen bevorderen. Daarbij richten wij ons in het bijzonder op het potentieel van een mensenrechtenbenadering van de klimaatproblematiek, en op het nader invullen van de rol van het bedrijfsleven.

978-90-13-15421-4
hdl.handle.net/1765/124010
Erasmus School of Law

Arts, K, & Scheltema, M.W. (2019). Territorialiteit te boven: Klimaatverandering en mensenrechten. In De grenzen voorbij : de actualiteit van territorialiteit en jurisdictie (Wolters Kluwer, 2019). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124010