Sinds de uitbreiding van de controleverklaring verschaft de accountant meer inzicht aan de gebruikers van de jaarrekening over de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden. In de uitgebreide controleverklaring verstrekt de accountant onder meer informatie over de door hem gehanteerde materialiteit. Dit artikel bevat een eerste verkenning van materialiteitsgegevens uit controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 56 beursvennootschappen in de boekjaren 2014 tot en met 2017. Uit de resultaten van dit onderzoek volgt dat er door de Big 4-accountantsorganisaties sinds boekjaar 2014 een meer uniforme materialiteit gehanteerd wordt. Voorts blijkt dat de materialiteit gedurende de onderzoeksperiode na wisseling van accountantsorganisatie en/of extern accountant lager is dan indien er geen wisseling plaatsvond.

Kwaliteitsbevorderende maatregelen, controleverklaring, materialiteit
hdl.handle.net/1765/124850
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Corporate and Financial Law

Eijkelenboom, E.V.A. (2019). Materialiteit in de uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 93(1/2), 37–46. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/124850