Voor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bUvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren. Uiteraard is nooit met zekerheid te voorspellen welke keuze een bepaalde individuele consument op een bepaald aankooptijdstip zal maken. Dit hangt af van een groot aantal factoren dat te maken heeft met kenmerken van de consument (voorkeuren, inkomen, leeftijd. leefstUI. informatie over produkten), kenmerken van aanbod (assortiment, prjjzen. verkoopbevorderende activiteiten) en overige omstandigheden (bUvoorbeeld het weer, andere personen die invloed hebben op de keuze, enz.). Wel kunnen er modellen worden opgesteld, die het proces bescnnjven hoe consumenten hun keuzen maken. DergelUke modellen kunnen op groepsniveau helpen om het keuzegedrag van consumenten te verklaren en te voorspellen. Uiteraard dienen derqetjke theorieen over het gedrag van consumenten. Daarbij is het echter geen eis, dat een model een exacte een-op-een representatie van het keuzeproces is. Het gaat om een zoqenaarnde 'pararnorflscne' afbeelding. Men kan zich voorstellen dat het proces aldus verloopt: het is als het ware een reconstructie van het proces door de onderzoeker. Voor de gebruiker van het model is natuurlUk de voorspellende waarde het belangrUkst. Met welke nauwkeurigheid kan een bepaald model bUvoorbeeld de verandering in het marktaandeel van een produkt voorspellen als de prUsmet 40 cent wordt verlaagd of de smaak van het produkt dichter bU de voorkeur van de doelgroep wordt gebracht?

consumentengedrag, consumer behavior
Noordervliet, Utrecht
978-90-72072-19-1
hdl.handle.net/1765/12525
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1992). Keuzeprocessen van consumenten. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Noordervliet, Utrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12525