Voor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren. Uiteraard is nooit met zekerheid te voorspeiien welke keuze een bepaalde individuele consument op een bepaald aankooptijdstip zal maken. Oit hangt af van een groot aantal factoren dat te maken heeft met kenmerken van de consument (voorkeuren, inkomen, leeftijd, leefstijl, informatie over produkten), kenmerken van aanbod (assortiment, prijzen, verkoopbevorderende activiteiten) en overige omstandigheden (bijvoorbeeld het weer, andere personen die invloed hebben op de keuze, enz.).Wel kunnen er modeiien worden opgesteld, die het proces beschrijven hoe consumenten hun keuzen maken. Oergelijke modellen kunnen op groepsniveau helpen om het keuzegedrag van consumenten te verklaren en te voorspeiien. Uiteraard dienen dergelijke modeiien gebaseerd te zij n op aannemelij ke theorieen over het ge- . drag van consumenten. Oaarbij is het echter geen eis, dat een model een exacte een-op-een representatie van het keuzeproces is. Het gaat om een zogenaamde 'paramorfische' afbeelding. Men kan zich voorstellen dat het proces aid us verloopt: het is als het ware een reconstructie van het proces door de onderzoeker. Voor de gebruiker van het model is natuurlijk de voorspellende waarde het belangrijkst. Met welke nauwkeurigheid kan een bepaald model bijvoorbeeld de verandering in het marktaandeel van een produkt voorspeiien als de prijs met 40 cent wordt verlaagd of de smaak van het produkt dichter bij de voorkeur van de doelgroep wordt gebracht?

consumentengedrag, consumer choice, cosumer behavior
hdl.handle.net/1765/12529
ERIM Article Series (EAS)
Voedingsmiddelentechnologie
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1987). Keuzeprocessen van Consumenten. Voedingsmiddelentechnologie, 20(4), 11–13. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12529