In de afgelopen decennia is in toenemende mate ingezet op ‘emancipatie’ van slachtoffers van misdrijven. De aanleiding daarvoor moet niet worden gezocht in toenemende criminaliteit – daarvan lijkt immers geen sprake –, maar in het groeiende besef dat slachtoffers van misdrijven bijzondere aandacht verdienen. Op het punt van compensatie van hun schade zijn uiteenlopende maatregelen genomen vanuit de gedachte dat de dader moet vergoeden wat hij heeft veroorzaakt. Naar verschillende van die maatregelen is inmiddels ook (empirisch) onderzoek gedaan. De resultaten daarvan laten niet alleen verschillende vragen open, maar roepen ook nieuwe vragen op. Wie draagt uiteindelijk welke schade? Wat komt er daadwerkelijk van verhaal terecht? Wordt misdrijfschade met de daartoe beschikbare middelen efficiënt gecompenseerd? Kan het ook anders? Bestaan op deze punten voldoende inzicht en visie? Deze vragen stonden centraal tijdens het op 24 september 2019 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gehouden symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – solidariteit, verzekering, verhaal’. Het symposium werd georganiseerd door Erasmus School of Law in samenwerking met het Schadefonds Geweldsmisdrijven en gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

dx.doi.org/10.5553/TVP/138820662020023001004, hdl.handle.net/1765/127206
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Verslag van het symposium van 24 september 2019

Hebly, M.R, & Lindenbergh, S.D. (2019). Compensatie van misdrijfschade. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2020(1), 20–24. doi:10.5553/TVP/138820662020023001004