Kan de (korte) verjaringstermijn gaan lopen voordat de schade is geleden? In dit hoofdstuk wordt beschreven en geanalyseerd hoe dit vraagstuk gedurende de afgelopen decennia met regelmaat aan de orde komt in de rechtspraak van de Hoge Raad. De bijdrage volgt de chronologie. Eerst wordt de jurisprudentie met betrekking tot het voor 1992 geldende recht besproken, omdat het, zoals zal blijken, gaat om een terugkerende vraag en het actuele debat over het vraagstuk mede wordt gekleurd door de theorievorming die onder het oude recht tot stand is gebracht. Daarna komt de jurisprudentie ten aanzien van het thans geldende recht aan de orde, gevolgd door een evaluatie van de aldus geschetste ontwikkelingen.

hdl.handle.net/1765/127882

Hebly, M.R. (2020). Verjaring van schadevergoedingsvorderingen bij toekomstige schade. In Verjaring [Editie 2020] onder redactie van S.E. Bartels, D.F.H. Stein, V. Tweehuysen (pp. 91–113). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127882