Deze rapportage beschrijft de activiteiten die door het iMTA zijn uitgevoerd om samen met (para-) medische beroepsgroepen richtlijnen voor kosten-effectieve patiëntenzorg te ontwikkelen. Dit Richtlijnenproject vormde een onderdeel van het programma "bevordering doelmatig handelen", dat in het najaar van 1997 van start is gegaan. Het iMTA heeft uitgebreid overlegd met de betrokken richtlijnontwikkelaars over de keuze van richtlijnonderwerpen. Daarbij werden naast de gebruikelijke criteria voor de keuze van onderwerpen voor richtlijnontwikkeling mede in beschouwing genomen of een kosten-effectiviteitsanalyse een duidelijk toegevoegde waarde bood en of er voldoende gegevens op dat terrein beschikbaar waren. Uiteindelijk werden 17 onderwerpen geselecteerd. Dit rapport geeft een korte beschrijving van elk van de richtlijnen en beschrijft het doel van de richtlijnontwikkeling, een samenvatting van de uiteindelijke aanbevelingen en de toegevoegde waarde van het kosten-effectiviteitsonderdeel. Aanvullend hierop heeft het iMTA een apart onderzoek geïnitieerd, waarin de evaluatie van zowel het proces als de uitkomsten van het richtlijnenprogramma centraal stonden. Dit onderzoek heeft geleid tot concrete aanbevelingen, welke tevens in dit rapport beschreven zijn. Naast de werkzaamheden aan de richtlijnontwikkeling op zich heeft het iMTA twee producten vervaardigd, die bij de richtlijnontwikkeling in de toekomst van nut kunnen zijn. Er is een handboek voor evaluatie- studies in de gezondheidszorg gepubliceerd, dat met name goed toegankelijk is voor die leden van richtlijncommissies, die nog geen kennis hebben genomen van het terrein van kosten-effectiviteitsanalyses. Daarnaast is een meetinstrument ontwikkeld voor het waarderen van productieverliezen bij betaald en onbetaald werk, hetgeen kan worden ingezet voor het schatten van indirecte kosten.

,
hdl.handle.net/1765/1321
Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

Rutten, F.F.H, & Grijseels, E.W.M. (2002). Richtlijnenprogramma (1997-2002). Deelprogramma iMTA; Eindrapportage maart 2002. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1321