Tijdens de online bijeenkomst is het onderzoeksrapport naar de fiscale bekostiging van een warmtenet in de gemeente Groningen gepresenteerd. De twee onderzochte lokale fiscale mogelijkheden, namelijk kostenverhaal via baatbelasting en ozb, zijn kort toegelicht met benoeming van de kenmerken en bijbehorende voor- en nadelen. Vervolgens is ingegaan op de rechtvaardiging voor belastingheffing als bekostigingsinstrument voor een warmtenet. Daarna is ingegaan op de gevolgen van de twee belastingsoorten voor de verdeling van de belastingdruk: wie draagt uiteindelijk de lasten voor de aanleg van het warmtenet binnen de gemeente? Zijn hierin nog verschillende opties? Tot slot is na afloop van de presentatie vooral over dit laatste punt, de rechtvaardige lastenverdeling, discussie gevoerd.