Conclusie
Het ESBL leidt uit het voorgaande af dat de voorlopige conclusie die de G4 heeft getrokken, juist is. Een wettelijke basis voor een systeem van beprijzing naar gebruik voor rijdend ver-keer met behulp van een gemeentelijke heffing ontbreekt vooralsnog. Dat betekent dat er wetgeving nodig is om dit mogelijk te maken. Daarbij zal in elk geval art. 80 Wet Mrb zodanig moeten worden aangepast, dat een in te voeren vorm van beprijzing naar gebruik voor rij-dend verkeer met behulp van een gemeentelijke heffing niet afstuit op het thans in dat arti-kel opgenomen wettelijke verbod. Ook zullen daarbij nadrukkelijk ook belemmeringen die voortvloeien uit het Europese recht in ogenschouw genomen moeten worden.