doi.org/10.1212/wnl.0000000000010538, hdl.handle.net/1765/133739
Neurology
Department of Virology

Herraets, I., van Rosmalen, M., Bos, J., van Eijk, R., Cats, E., Jongbloed, B., … van der Pol, W.-L. (2020). Clinical outcomes in multifocal motor neuropathy: A combined cross-sectional and follow-up study. Neurology, 95(14), e1979–e1987. doi:10.1212/wnl.0000000000010538