Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is door het Ministerie van BZK gevraagd een korte overzichtsnotitie te schrijven over het provinciaal belastinggebied. De noti-tie is geschreven ten behoeve van een ambtelijke werkgroep die momenteel de herziening van het provinciaal belastinggebied onderzoekt. In deze notitie worden de algemene fiscale spelregels beschreven die gelden bij de heffing van lokale belastingen in het algemeen en voor provinciale belastingen specifiek (onderdeel 1). Vervolgens wor-den de provinciale belastingen ieder voor zich beschreven (onderdeel 2). De notitie sluit af met een overzicht van de heffingen per provincie en de door het CBS verzamelde begrote opbrengsten (onderdeel 3).